Beste gasten,

welkom bij de prachtige Magyaregregie. We kijken uit naar uw bezoek en wensen u een ontspannen verblijf op onze camping. We willen de tijd die u op onze camping doorbrengt zo aangenaam mogelijk maken. In het belang van alle gasten vragen wij u om alles te vermijden dat onze gemeenschap zou kunnen verstoren en om de volgende regels na te leven:

Algemeen

Toon aandacht voor de andere gasten. De recreatiefaciliteiten dienen iedereen om te ontspannen. Onthoud daarom alsjeblieft van acties die anderen kunnen irriteren of storen.

We kunnen u alleen als gast accepteren als u vrij bent van besmettelijke ziekten. Met uw registratie verklaren u en iedereen die u begeleidt uitdrukkelijk dat u vrij bent van dergelijke ziekten. In geval van onjuiste informatie of uitleg bent u aan de campingexploitant aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit een mogelijke beperking van de activiteiten tot en met de sluiting van het terrein als gevolg van officiële bestellingen.

Openingstijden en toegang

De openingstijd van de camping is terug te vinden in de desbetreffende aankondigingen. De receptie en het buffet (cafetaria) zijn dagelijks geopend van 8.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 22.00 uur.

Toegang tot de camping is alleen toegestaan na voorafgaande registratie bij de receptie. Een verblijf voor jongeren onder de 18 jaar is alleen mogelijk onder begeleiding van een ouder of wettelijke voogd. Voordat u de camping voorgoed verlaat, u zich afmelden bij de receptie.

Aankomst en vertrek

De gebruikerskosten en gastbijdragen die in de aankondiging worden gepubliceerd, moeten bij aankomst en vertrek worden betaald.

Op de dag van vertrek moet het veld om 11.00 uur in schone staat worden ontruimd, wijzigingen moeten in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Als de toonhoogte laat wordt ontruimd, wordt een dagelijks vast tarief van 5000 HUF in rekening gebracht. Als u uw verblijf wilt verlengen, u dit verzoek tijdig afstemmen op de receptie. In geval van vertrek zonder het opgeven van een adres of weigering van evacuatie bij de feitelijke beëindiging van het contract, kan de campingexploitant kampeervoertuigen en -uitrusting van het veld verwijderen.

Bestellen en netheid

U zeker waarde orde en netheid zo veel als wij doen. Behandel alle faciliteiten zo zorgvuldig alsof ze uw eigendom zijn. Laat de sanitaire voorzieningen en het gehele kampeerterrein altijd schoon en netjes achter. Het is verboden om takken en takjes van bomen, hagen en struiken af te scheuren.

Kinderen jonger dan 5 jaar mogen alleen de sanitaire voorzieningen betreden onder begeleiding van een volwassene.

Vermijd storend geluid, vooral tijdens de rustige tijden van 12.00 tot 14.00 uur en van 22.00 tot 07.00 uur. De campingexploitant kan de camping gedurende deze tijd blokkeren. Gedurende deze tijd is er een absoluut rijverbod, radio's, televisies, cd-spelers en dergelijke moeten worden ingesteld op kamer volume. Hetzelfde geldt voor gesprekken en gesprekken.

Uit het oog voor andere gasten zijn luidruchtige activiteiten niet toegestaan.

Caravans, tenten, luifels, windschermen en motorvoertuigen moeten zodanig worden ingericht dat de paden in volle breedte en lengte vrij worden gehouden. Zorg ervoor dat niemand in gevaar wordt gebracht of last heeft van tentharingen, tentkoorden en andere accessoires.

Het watertappunt mag alleen worden gebruikt voor de economische onttrekking van zoet water. Voor andere doeleinden, bijvoorbeeld gebruik geen water voor het wassen van auto's of spelen. Warm water mag alleen worden ingenomen voor onmiddellijk gebruik in het sanitairgebouw.

Veiligheid

De gassystemen en gaskachels in de kampeeraccommodaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Als operator bent u verplicht om dit regelmatig te laten controleren. De campingexploitant moet op verzoek over het nodige bewijsmateriaal worden overgelegd. Houd er rekening mee dat u direct aansprakelijk bent voor eventuele schade veroorzaakt door uw gassysteem.

Als energieconsument op de camping erkent u dat de stekkeraansluitingen en kabels tussen het elektrische systeem van de campingexploitant en uw elektrische systeem bijzonder gevaarlijk zijn. U verbindt zich er dan ook toe om uw kabels, stekkeraansluitingen en elektrische systemen te allen tijde in perfecte staat te houden. U bent rechtstreeks aansprakelijk voor de exploitant van de camping en derden voor alle schade veroorzaakt door delen van de elektrische systemen die van u zijn, evenals voor schade aan de grond- en bovenleidingen en de daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt door u.

Open haarden en ontvlambare verwarmingssystemen zijn verboden op de gehele camping, met uitzondering van de aangewezen gebieden. Barbecueën is alleen met bijzondere voorzichtigheid en zorg toegestaan als alle gevaren zijn uitgesloten. Gasflessen moeten worden opgesteld of opgeslagen in de daarvoor bestemde containers. Opslag en vervoer moeten aan de veiligheidseisen voldoen.

De campingexploitant is niet aansprakelijk voor diefstal of ongevallen. Dit geldt ook voor het gebruik van elektrische apparaten. Gebruik op eigen risico. Houd kinderen uit de buurt van deze apparaten. Gebreken aan de apparaten mogen niet zelf worden verholpen, maar moeten onmiddellijk aan de campingexploitant worden gemeld.

De speeltuin kan worden gebruikt door kinderen tot 14 jaar. Leer uw kinderen hierover en informeer hen in het bijzonder over de mogelijke gevaren van de speelfaciliteiten. De speeltuinen kunnen niet voortdurend worden gecontroleerd door de campingexploitant. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

Gebruik van het zwembad

Het zwembad mag alleen in badkleding worden gebruikt.

Kinderen jonger dan 5 jaar mogen alleen het zwembad betreden onder begeleiding van een volwassene. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

Om veiligheidsredenen en om middelen te besparen, vragen wij u om niet in het water te springen vanaf de rand van het zwembad. Bij het verlaten van het zwembad, moeten alle items die u hebt meegenomen met u worden meegenomen terug met u.

Verkeersregels

Parkeer uw auto alleen op de aan u toegewezen parkeerplaats. In het geval van een overtreding van deze eis kan het recht om in de vrijetijdsvoorziening te rijden volledig worden verboden. Dit vermindert de huur niet.

De maximumsnelheid is 6 km / h op het hele terrein. In het geval van overtredingen kan het rijden in de recreatieruimte volledig worden verboden. Een huurverlaging vindt niet plaats. De verkeersregels gelden dienovereenkomstig voor de hele camping. Let op speciale aandacht voor kinderen en oudere gasten en bezoekers en rijd attent.

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is over het algemeen alleen toegestaan op de aangewezen gebieden en accommodaties op basis van de toepasselijke verordening inzake dierenwelzijn. Als houder verbindt u u zich ertoe dat de dieren worden ingeënt volgens de toepasselijke Hongaarse voorschriften. Honden moeten altijd aangelijnd worden gehouden. Eigenaren moeten dierenpoep onmiddellijk ophalen en in de meegeleverde containers weggooien. Bovendien zijn de eigenaren aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door een huisdier. Zodra een dier overlast of gevaar vormt, moet het volledig uit de buurt van de recreatieruimte worden gehouden, zelfs als de campingexploitant toestemming heeft gegeven om het vooraf te houden.

Verwijdering en recycling

Volgens ons afvalconcept is gescheiden afvalverwerking op onze camping nodig. Alleen huishoudelijk afval dat in de vrijetijdsvoorziening wordt geproduceerd, mag worden weggegooid. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de voorgeschreven sorteerrichtlijnen. Alle soorten afval horen uitsluitend thuis in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Het verwijderen van grofvuil is ten strengste verboden op de camping. Overtredingen zullen worden bestraft met een onmiddellijk plaatsverbod.

Chemisch afvalwater hoort uitsluitend in het chemisch toilet thuis. Elke lozing van afvalwater in de grond of in de loopgraven is verboden en leidt tot onmiddellijke uitzetting. De campingexploitant heeft het recht om passende controles uit te voeren. Houd er rekening mee dat de tappunten in de open ruimte alleen worden gebruikt voor het tekenen van drinkwater.

Anderen

In geval van storingen, belemmeringen of hinder als gevolg van werkzaamheden voor technisch onderhoud, verfraaiing, verwijdering of onderhoud van de camping en de aangrenzende faciliteiten, kunnen geen verhaalclaims worden ingediend tegen de exploitant van de camping of tegen de personen of bedrijven die door hem in opdracht zijn gesteld. De campingexploitant streeft ernaar dit werk buiten de rustperioden uit te voeren.

De werknemers die namens de campingexploitant werken, hebben bij de uitoefening van hun woonplaatsrechten het recht om gasten of bezoekers te weigeren of hen te verdrijven als dit dient om de orde op de camping te handhaven.

Als u wordt weggestuurd voor het overtreden van de siteregels, mag u dit seizoen de site niet opnieuw betreden. De campingkosten worden niet vergoed.

De campingexploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de grootte, kwaliteit en aard van het veld tijdens de huurperiode. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de effecten van lawaai, vuil, geur, wilde dieren en weersinvloeden van welke aard dan ook.

Om operationele redenen kan de exploitant van de camping het gebruik van individuele plaatsen zonder compensatie verbieden of de recreatiefaciliteit volledig blokkeren totdat het obstakel of gevaar is weggenomen of verminderd.

Door gebruik te maken van de faciliteit, ontslaat u de campingexploitant van eventuele schadeclaims die een derde partij kan doen tegen de campingexploitant voor schade veroorzaakt door u, uw familieleden of bezoekers, uw vrijetijdsvoorziening zelf of voertuigen van welke aard dan ook. U bent verplicht om uw vrijetijdsvoorziening te verzekeren tegen gevaren die kunnen voortvloeien uit deze vrijetijdsvoorziening. De campingexploitant kan de indiening van de verzekeringspolis aanvragen. De campingexploitant is niet aansprakelijk voor beschadigde of verloren voorwerpen, brand, diefstal, vandalisme of ongevallen van welke aard dan ook. U bent verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door u of uw familieleden / kinderen.

Door de faciliteit te registreren en te gebruiken, accepteert u deze campingregels. Deze campingvoorschriften gelden tot nader order of totdat ze worden vervangen door een ander. Het toepassingsgebied van deze camping regelgeving omvat de gehele camping met inbegrip van alle gebouwen en faciliteiten op. Gasten in de zin van deze camping voorschriften zijn alle camping gasten en bezoekers.